DARMOWA DOSTAWA od 299 zł
REGULAMIN NEWSLETTERA
ORAZ
USŁUGI POWIADOMIEŃ

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usługi „Newsletter” oraz „Powiadomień” przez MARENGO Martyna Chorodyńska ul. Warszawska 218e/17, 25-414 Kielce, NIP 6572651925, adres e-mail: kontakt@marengosklep.pl  tel. +48 794 607 529

Do korzystania z usługi Newslettera, Powiadomień niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i aktualną wersją  przeglądarki internetowej oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

Z Newslettera oraz Powiadomień może korzystać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z usługi elektronicznej. W przypadku gdy Usługobiorcą jest osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, w przypadku takiej potrzeby, zobowiązuje się ona do uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter, Powiadomień oraz okazać taką zgodę na żądanie Administratora.

Umowa Newsletter oraz Powiadomień ma charakter umowy powszechnie zawieranej w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

Usługa Newsletter, świadczona jest na żądanie Usługobiorcy po zawarciu Umowy, obejmuje ona otrzymywanie przez Usługobiorców, którzy udostępnili swój adres e-mail informacji handlowych dotyczących produktów i usług MARENGO oraz podmiotów trzecich, z którymi MARENGO współpracuje w szczególności o towarach, nowościach, zniżkach i akcjach marketingowych.

Usługa Powiadomień o dostępność produktów, świadczona jest na żądanie Usługobiorcy po zawarciu Umowy, obejmuje ona otrzymywanie przez Usługobiorców, którzy udostępnili swój adres e-mail informacji o dostępności konkretnego produktu w konkretnym rozmiarze.

Korzystanie z usługi Newsletter możliwe jest po:
  • udostepnieniu swojego adres e-mail w odpowiednim polu na stronie internetowej lecollet.pl oraz
  • zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności.
Korzystanie z usługi Powiadomień możliwe jest po:
  • Kliknięcie w przycisk „Powiadom o dostępności”, który znajduje się przy niedostępnym produkcie;
  • udostepnieniu swojego adres e-mail w odpowiednim polu na stronie internetowej lecollet.pl oraz
  • zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności.
Usługa Newslettera, Powiadomień jest dobrowolna i nieodpłatna.

Usługa Newslettera, Powiadomień jest świadczona przez czas nieoznaczony.

Usługobiorca może z nich zrezygnować w każdym czasie wysyłając swoje żadanie na adres e-mail: kontakt@marengosklep.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
Administratorami danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej działającej pod firmą MARENGO Martyna Chorodyńska, ul. Warszawska 218E/17, 25-414 Kielce, NIP 6572651925, adres e-mail: kontakt@marengosklep.pl,  tel. +48 794 607 529.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Panią/Pana wyłącznie do przekazywania ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez Administratora;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do wykonania usługi.

Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednak ich podanie jest warunkiem niezbędnym warunkiem do przekazywania ofert marketingowych i informacji handlowych.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprawiania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W sprawach związanych z ochroną danych może kontaktować się Pani/Pan z Administratorem poprzez formularz kontaktowy.

Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawne o ochronie danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również osobom i podmiotom na ich prawnie uzasadnione żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Więcej informacji związanych z przetwarzaniem danych znajduje się w Polityce prywatności.

MARENGO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką w szczególności jest:
  • konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy Regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
  • konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
  • rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Newslettera, Powiadomień;
  • w innych sytuacjach, gdy będzie to zmierzało do uatrakcyjnienia funkcjonowania usługi Newlettera, Powiadomień.

Wszelkie zmiany Regulaminu będą zamieszczane na stronie internetowej  i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.

Korzystanie przez Usługobiorcę z usługi Newslettera, Powiadomienia po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Sklep MARENGO informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem.

Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy ogólnie obowiązujące w szczególności: Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych.